॥भगवद्गीतायाः व्याख्यानं भगवद्भाषया श्रोतुं सुवर्णावसरः॥

प्रतिबुधवासरम्, 7:30 - 8:30 PM
(पञ्जीकरणम् आवश्यकम् ।)

अध्यापकः - Dr. पद्मकुमारमहोदयः

श्लोकपठनम्, पदच्छेदः, पदसंस्कारः, प्रतिपदार्थः, आकाङ्क्षापद्धत्या अन्वयक्रमः, तात्पर्यं च । सरलसंस्कृतेन संस्कृतपठनं गीतापठनं च ।

अर्हता - सरलसंस्कृतस्य अवगमनसामर्थ्यम् ।
पुस्तकम् - गीताप्रवेशः - द्वितीयभागः - प्रथमखण्डः द्वितीयखण्डः च ।

Contact the organizer:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Class intro:

Youtube Video Channel:

Bhagavad Gita Class YouTube Channel

Youtube Videos and Audios by Chapter:

  1. Bhagavad-gItA-ch1 
  2. Bhagavad-gItA-ch2
  3. Bhagavad-gItA-ch3

Subscribe to Podcasts:

Listen on Google Play Music

Buy the books for the class:

Gītāpraveśaḥ Part 2A (द्वितीयभागः - प्रथमखण्डः)

Gītāpraveśaḥ Part 2B (द्वितीयभागः - द्वितीयखण्डः)

Listen directly to all audios from the Internet Archive:

Download all audio from previous classes for offline listening:

Click on the image below.

Bhagavad Gita Class Icon

Go to top