DLP प्रगतवर्गाः  (Advanced Classes)

Samskrita Bharati, USA – Distance Learning Program

Namaste!

We are happy to announce classes in various shastras that will be taught by experts, through the medium of Samskritam.  These may or may not be part other formal programs that we may offer in the future.

Upcoming Classes -

अष्टाध्यायीप्रवेशः

2/4/2018 to 4/01/2018 - 10 weeks   
Sundays - <Click Here to Register - Registration Link>

from 8:00AM to 9:00AM ET (5 am to 6 am PT)

संस्कृतभाषायाः नियमाः महर्षिणा पाणिनिना सूत्ररूपेण अष्टाध्यायी इति ग्रन्थे सङ्कलिताः ।   ग्रन्थस्य अध्ययनात् पूर्वं तस्य स्वरूपस्य व्याकरणशास्त्रपरम्परायाः  च अवगमनम् आवश्यकम् ।  तथैव अष्टाध्याय्याः अधिगमप्रकारस्य अपि अवगमनम् आवश्यकम् ।  एतया मनीषया एषः वर्गः आयोजितः ।  उपस्थापनरूपेण  प्रधानानां सूत्राणाम् अर्थस्य अष्टाध्यायीक्रममाश्रित्य अभ्याससहितपाठनं भवति ।   अपेक्षितं पूर्वज्ञानम् - भाषाप्रवेशस्य द्वितीयभागस्य पठनम् अपेक्षितम् ।  यद्यपि न आवश्यकं तथापि गीताप्रवेशस्य प्रथमभागस्य अध्ययनम् लाभाय ।  पुस्तकम् - आचार्येण रचितं करपत्रं दीयते ।  अष्टाध्यायी (यदि शक्यं दीक्षितपुष्पायाः प्रकरणनिर्देशसमन्विता)

Fee: $51

Taught by

Dr. Tilaka M. Rao

आचार्यस्य परिचयः - http://www.mitvedicsciences.com/profile?id=11

 

चम्पूरामायणम् - अयोध्याकाण्डम्

1/24/2018 to 3/28/2018 - 10 weeks   
Wednesdays - <Click Here to Register - Registration Link>

from 9:30pm to 10:30pm ET (6:30pm to 7:30pm PT)

चम्पूकाव्ये गद्यभागस्य पद्यभागस्य च मिश्रणं भवति ।  चम्पूरामायणं सुप्रसिद्धम् ।  भोजदेवेन विरचितम् ।  रामायणस्य एव कथा ।  भाषायाः शैली ललितमनोहरी । कोमलपदविन्यासयुक्ता सुन्दरैः अलङ्कारैः भूषिता च ।  एषा चम्पूः बालकाण्डात् आरभ्य युद्धकाण्डपर्यन्तं   पञ्चसु काण्डेषु निरूपिता अस्ति ।  बहूनि व्याख्यानानि अपि वर्तन्ते ।

Fee: $51

Taught by

श्रीमान्  गानमूर्तिः शर्मा

आचार्यस्य परिचयः

श्रीमान्  गानमूर्तिः शर्मा केरळराज्यस्य कासरगोडुप्रदेशीयः । सः संस्कृतशिक्षणं राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानस्य  शृङ्गेरीपरिसरे प्राप्तवान् । तत्र न्यायशाश्त्रे (Indian logic) आचार्यः इति पदवीं प्राप्य ततः परं तिरुपतौ अलङ्कारशास्त्रे आचार्यपदवीं प्राप्तवान् । अध्ययनानन्तरं षड् वर्षाणि बेङ्गळूरुनगरे संस्कृतभारत्याः केन्द्रे अक्षरे कार्यं कृतवान् । भारतीकोशः, सम्भाषणसन्देशः, पत्रालयद्वारा संस्कृतम् इत्यादिषु विभागेषु कार्यं कृत्वा इदानीं संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठानस्य कार्यं शृङ्गेरीमध्ये करोति ।

Contacts

If you have any questions, please send an e-mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  In your message, please provide your phone number, city (where you live), state and a good time to call you back (along with your Time Zone). A Samskrita Bharati volunteer will respond as quickly as possible by phone or email.

Go to top